[2016] June_Trần Thị Loan_Communicator

[2016] June_Trần Thị Loan_Communicator

Thông qua ngôn ngữ và những hiểu biết của bản thân về 2 nền văn hóa, công việc của mình là giúp khách hàng Nhật và lập trình viên người Việt hiểu nhau hơn trong suy nghĩ, cách làm việc. Mình cảm thấy vui khi giúp cho 2 người không biết ngôn ngữ của nhau hiểu và làm việc với nhau, nâng cao chất lượng công việc.

Đối với mình, khó khăn nhất là khi dịch những vấn đề đòi hỏi cao về mặt chuyên môn kỹ thuật như về những xử lý code bên trong phức tạp, do không nhìn được bằng mắt, nên nhiều lúc rất khó hình dung ra được vấn đề đang được đề cập đến. Lúc đó chỉ còn cách nhờ các bạn lập trình viên giải thích đơn giản, dễ hiểu hơn, hoặc khó quá, thì nhờ các bạn ấy viết (vẽ hình) mô tả cụ thể.”

————————

Based on my understanding about 2 different languages and cultures, my job is to help Japanese customers and Vietnamese developers understand each other. I feel very happy to connect 2 people from different countries and help them understanding each other and working well together.

For me, I find difficult when translate things require technical skills, for example dealing with the complicate inside code, because I cannot see with my own eye so cannot imagine the problem. When it happens, I ask some developers to explain for me or draw on paper for more comfortable imagination.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment