Công ty Evolable Nhật Bản (EA) đứng hạng nhất trên thị trường chứng khoán Tokyo

Công ty Evolable Nhật Bản (EA) đứng hạng nhất trên thị trường chứng khoán Tokyo

Ngày 31/3/2017, Công ty Evolable Nhật Bản (EA) đã được lên hạng nhất trên thị trường chứng khoán Tokyo. Tháng 4 năm ngoái, EA lần đầu tiên lên sàn chứng khoán và chỉ trong vòng chưa đến một năm, EA đã lên hạng nhất.

Hạng nhất có ý nghĩa như thế nào?

Tổng số công ty Nhật bản là: 3,820,000 công ty và số lượng công ty có thể lên được hạng nhất chỉ 2,015 (tức 0.05%).

Quả thật đây là con số ít ỏi công ty được lên sàn chứng khoán. (Đồng thời, quy mô thị trường chứng khoán hạng nhất là: 565,825,277 MILLION JPY – tương đương 115 triệu tỷ VND)

-EVOLABLE ASIA-

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment